Позвънете ни: +359 . 746 . 31005

 

С разработената и внедрена Система за управление, съгласно ISO 9001:2008, като практическа реализация на фирмената политика, ние поставяме като задължение с първостепенно значение на ръководството и целия персонал на фирмата, следните цели:

  1. Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена Система за управление, структурирана в Наръчник по качеството, и документирани Процедури по качеството, осигуряващи всички дейности на фирмата.
  2. Точно и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на персонала. Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички сфери на нашата дейност.
  3. Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и услуги и труда на нашите специалисти, чрез прилагане на принципа за съпричастност към резултатите от дейността на фирмата.
  4. Подобряване на рентабилността на извършваните дейности, чрез планиране и внедряване на организационни подобрения, увеличаващи ефективността на работата на служителите.
  5. Поставяне на водещо място на принципа за превантивност, на базата на систематичен анализ и решаване на възникналите проблеми. Незабавно реагиране от страна на всеки служител при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи неговата дейност.
  6. Задоволяване в по-висока степен на клиентските очаквания, чрез мрежа от обратни връзки с клиентите, при която полезната информация достига до ръководните кадри и специалистите по качеството.
  7. Спазване на правила за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно националните и международните стандарти.
  8. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение, чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти.
  9. С изпълнение на горните цели, гарантиране на непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на фирмата.

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители и служители от всички звена на фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за управление и активно да съдействат за нейното развитие.